Platby v MŠ

PLATBY ZA MATEŘSKOU ŠKOLU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

I. Výše úplaty za školní stravování za den pobytu dítěte v mateřské škole

Věková skupina strávníků
hlavní a doplňková jídla

Strávníci do 6 let Kč/den                Strávníci 7–10 let Kč/den

přesnídávka   8,-                                přesnídávka 12,- (z toho pitný režim 3,- )

oběd              22,-                               oběd             24,-

svačina           8,-                                svačina          8,-

pitný režim      3,-

Celkem:       41,-                               Celkem:        44,-

Pozn. Děti strávníci, které dovrší v průběhu školního roku 2018/2019 sedmi let věku, musí být zařazeni do kategorie strávníci 7 – 10 let.

II. Výše úplaty za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc

Výše úplaty za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc činí ve třídě s celodenním provozem: 453,- Kč

Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce dítěte, mimo zákonného zástupce, jehož dítě plní povinnou předškolní docházku do mateřské školy. (Dle § 123 školského zákonavzdělávání v mateřské škole zřizované obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku).

Účinnost od 1. 9. 2018