ŠVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání v naší mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzděláváníŠVP PV „SVĚT JE KULATÝ MÍČ“ – vzdělávací nabídka je rozvíjena v  5 vzdělávacích oblastech (oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální) a je rozdělena do 10 integrovaných bloků, zahrnujících různorodé vzdělávací tematické okruhy. ŠVP PV je nadále rozvíjen ve třídách prostřednictvím třídního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (TVP PV).

ŠVP PV – integrované bloky

Cílem ŠVP PV je za aktivní účasti všech zaměstnanců školy a za podpory rodiny vytvoření takového prostředí, které bude plně uspokojovat a rozvíjet přirozenou potřebu dítěte objevovat, experimentovat, prožívat a poznávat a zároveň zajištění prostředí plného porozumění, bezpečí, jistoty a pohody, v němž se bude dítě plně seberealizovat a vytvářet si kladný hodnotící vztah ke světu, který jej obklopuje.

Vzdělávání ŠVP PV 17-18, model

Nadstandartní aktivity ve škol. roce 2018/2019

Na ŠVP PV navazují vzdělávací projekty určené zejména pro předškoláky. Činnosti v rámci projektů probíhají v rámci odpoledních odpočinkových aktivit pro předškoláky a jsou vedeny paní učitelkami naší mateřské školy. Projekty jsou zaměřené na různé vzdělávací okruhy:

Hrajeme si s písmenky – zaměření na předčtenářskou gramotnost, logopedickou prevenci.

Veselé počítání s Rafaelou stonožkou – zaměření na rozvoj předmatematické gramotnosti.

Mrštná háďata – zaměření na rozvoj pohybových dovedností formou pohybových her, relaxačních cvičení, jógy pro děti

Šikovné ručičky  – zaměření na výtvarné a pracovní činnosti, seznámení s netradičními výtvarnými technikami.

V MŠ probíhá angličtina pod vedením odborné lektorky.

Účastníme se s předškoláky předplaveckého kurzu v Městských lázních.

Akce školy

– v průběhu školního roku  jsou pro děti pořádány různorodé akce, např. sezónní akce školy, besídky, kulturní pořady, exkurze, výlety, besedy, je navázána spolupráce s různými organizacemi a institucemi, např. se základními školami ve Zlíně, s Městskou policií, policií ČR, hasiči apod.